Given are the diagrams delineating the formation of sand dunes from tiny sand particles.


Overall, it is conspicuous three main stages can be seen in the process, from particles being driven to wet ground to the visible dunes being formed.


At the beginning, sand particles from the dry ground are blown by the wind to two areas of wet surface, and the process continues until the wet ground is filled. This is followed by the second diagram, with the particles of sand maintaining to be carried by the wind, at which point sand commences to adhere to the first patch of wet ground in separate piles.


The process continues with the sand particles being transported by the wind and  eventually gathering, overlapping each other until a sand dune is clearly shaped. once the dune is formed, it can deflect the wind, leading to the particles being forced up one side and then blown to the next dry ground. After being driven to the next wet ground, they start to gather and  pile up and a new cycle begins again.

(189 words)


 BẢN DỊCH :

Given are the diagrams delineating the formation of sand dunes from tiny sand particles.

Dưới đây là các sơ đồ mô tả sự hình thành các cồn cát từ các hạt cát nhỏ.

Overall, it is conspicuous three main stages can be seen in the process, from particles being driven to wet ground to the visible dunes being formed.

Nhìn chung, có thể thấy rõ ba giai đoạn chính trong quá trình này, từ việc các hạt được chuyển đến mặt đất ẩm ướt đến việc hình thành các đụn cát có thể thấy bằng mắt được.

At the beginning, sand particles from the dry ground are blown by the wind to two areas of wet surface, and the process continutes until the wet ground is filled. This is followed by the second diagram, with the particles of sand maintaining to be carried by the wind, at which point sand commences to adhere to the first patch of wet ground in separate piles.

Lúc đầu, các hạt cát từ mặt đất khô bị gió thổi đến hai khu vực đối diện ẩm ướt, và quá trình này tiếp tục cho đến khi mặt đất ẩm ướt được lấp đầy. Tiếp theo là sơ đồ thứ hai, với các hạt cát tiếp tục được gió mang đi, tại thời điểm đó, cát bắt đầu bám vào mảng đất ướt đầu tiên thành từng đống riêng biệt.

The process continues with the sand particles being transported by the wind and  eventually gathering, overlapping each other until a sand dune is clearly shaped. Once the dune is formed, it can deflect the wind, leading to the particles being forced up one side and then blown to the next dry ground. After being driven to the next wet ground, they start to gather and  pile up and a new cycle begins again.

Quá trình này tiếp tục với việc các hạt cát được vận chuyển bởi gió và cuối cùng tập hợp lại, xếp chồng lên nhau cho đến khi một cồn cát được định hình rõ ràng. Một khi đụn cát được hình thành, nó có thể làm lệch hướng gió, dẫn đến việc các hạt bị ép lên một phía và sau đó bị thổi đến vùng đất khô tiếp theo. Sau khi được lùa đến vùng đất ẩm ướt tiếp theo, chúng bắt đầu tập hợp lại và chất thành đống và một chu kỳ mới lại bắt đầu.

 

(181 words – by Hung Tran – IELTS teacher -Vinh city)